11

năm

trên thị trường

scroll up

Hãy nhận quà là iPhone X


Hãy giao dịch cùng WELTRADE
và nhận quà iPhone X

Để tham gia, cần thực
hiện các điều kiện sau:
  • Số tiền gửi của bạn phải là $5000
  • Bạn phải thực hiện một giao dịch
    thương mại ít nhất là 250 lot
Nhận quà

Làm thế nào để nhận được iPhone X?

Hãy đăng ký

Hãy gửi số tiền $5000
vào tài khoản

Hãy thực hiện một giao
dịch 250 lot

Hãy nhận quà là
iPhone X